PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budyn­ki (lub ich części) oraz budowle, czyli np. drogi, mosty, oczyszczalnie ście­ków, cmentarze, maszty antenowe itp., z tym że podatkiem od nierucho­mości nie są objęte grunty, od których opłacany jest podatek rolny lub podatek leśny. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach nierucho­mości, lecz także na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownika­mi nieruchomości. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej.Niezależnie od wyłączenia spod opodatkowania gruntów, od których pobierany jest podatek rolny lub leśny, w ustawie przewidziano wiele zwol­nień o charakterze przedmiotowym (ze względu na rodzaj nieruchomości) oraz podmiotowych (ze względu na podatnika).

 

PODATKI STANOWIĄCE DOCHODY GMIN

Gminom przysługują dochody z następujących podatków: podatku od nieruchomości,podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od środków transportowych,podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie kar­ty podatkowej, opisanego powyżej, w rozdziale poświęconym podatko­wi dochodowemu od osób fizycznych,podatku od posiadania psów,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych.W dochodach gmin — zwłaszcza gmin miejskich — podatki zajmują li­czące się miejsce, choć tylko dla niewielu gmin są one głównym źródłem finansowania ich zadań. W roku 2005 wpływy z podatków (bez udziałów w podatkach dochodowych) stanowiły 18,3% wszystkich dochodów gmin (razem z miastami na prawach powiatu) i ok. 32,4% ich dochodów własnych.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Podatek dochodowy od osób prawnych, stanowiący jeszcze 15 lat temu jedno z głównych źródeł dochodów budżetowych, staje się zwolna dochodem marginalnym. Uznać to trzeba za zjawisko pozytywne — zmniejszanie udzia­łu opodatkowania zysku przedsiębiorstw w ogólnej kwocie dochodów publicz­nych znacznie ogranicza antymotywacyjne działanie obciążeń podatkowych. Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest na podstawie usta­wy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta zastąpiła obowiązującą wcześniej ustawę o tej samej nazwie, lecz obowiązują­cy obecnie podatek dochodowy od osób prawnych w zasadniczy sposób różni się — mimo identycznej nazwy — od swego poprzednika. Od angielskiej na­zwy tego podatku (Corporate Income Tax) określany jest często skrótem C1T.

 

RYCZAŁT

Ta forma opodatkowania dostępna jest dla osób, które w poprzednim roku uzyskały przychody z pozarolniczej działalności (prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, jeśli przychody z tej spółki były jedynym źródłem przy­chodów wspólników) w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro — w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki podany powyżej limit odnosi się do łącznego przychodu wszystkich wspólników. Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą również korzystać osoby rozpoczyna­jące działalność w danym roku podatkowym. Dodatkowe ograniczenia korzy­stania z tej formy opodatkowania dotyczą rodzaju działalności — z opodatko­wania w formie ryczałtu od przychodów wyłączone są np. przychody z prowadzenia aptek, lombardów i kantorów. Ryczałt stosowany jest tylko na wniosek podatnika, zgłoszony do urzę­du skarbowego.

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE

Inwestowanie w skarbowe papiery wartościowe leży w interesie zarówno akcjonariuszy, jak i właścicieli depozytów — papiery skarbowe dają solidny i pewny zysk. Utrudnienia w kredytowaniu działalności gospodarczej są więc spowodowa­ne przez deficyt finansów publicznych, a nie przez niewłaściwą politykę banków. Czytelnikom, których ten wywód nie przekonał do końca, propo­nujemy samodzielne przeanalizowanie scenariusza, w którym banki, w imię wspierania gospodarki, postanawiają powstrzymać się od nabywania skar­bowych papierów wartościowych. Inną formą powiązań sektora finansów publicznych z sektorem przed­siębiorstw jest pomoc publiczna, czyli wsparcie finansowe udzielane ze środków publicznych. Pomoc publiczna może być udzielana w formie bez­pośrednich wypłat (dotacji), może też polegać na obniżaniu obciążeń podat­kowych.

BANK CENTRALNY

Zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami Kon­stytucja gwarantuje bankowi centralnemu niezależność od władzy wyko­nawczej i stabilność działania, nakładając na NBP odpowiedzialność za wartość polskiego pieniądza. Zwrócić warto uwagę na fakt, iż Rada Polityki Pieniężnej przedkłada Sejmowi uchwalone przez siebie założenia polityki pieniężnej i sprawozda­nie z ich wykonania, lecz Konstytucja nie przewiduje zatwierdzania żadne­go z tych dokumentów przez Sejm — stanowi to jedną z gwarancji niezależ­ności NBP. NBP nie jest jednak instytucją wyjętą spod kontroli — działalność NBP jest corocznie kontrolowana przez Najwyższą Izbę Kontro­li, która ponadto obowiązana jest przedstawiać Sejmowi analizę wykonania założeń polityki pieniężnej.

E-biznes i możliwości jakie stwarza

Kiedy będziemy chcieli założyć własną firmę, z pewnością zechcemy sprawdzić, jakie w danej branży będziemy mieć rokowania. Jeśli nie przeprowadzimy takiej analizy, może nas to drogo kosztować, gdyż może się okazać, że cały nasz wysiłek pójdzie po prostu na marne, gdy nasz biznes nie wypali. Pod tym względem możemy zaś dojść do wniosku, że dobrze będzie założyć firmę, jakiej działalność będzie się ograniczać do oferowania swoich usług, czy produktów wyłącznie przez Internet. Chociaż w pierwszej chwili może się wydawać, że w ten sposób będziemy mogli stracić tych klientów, którzy korzystają wciąż z oferty tradycyjnych sklepów, to możemy dojść do wniosku po pewnym czasie, że na brak zainteresowania nie będziemy mogli narzekać. Wszystko oczywiście będzie zależeć od tego, czy uda nam się wypromować naszą stronę i markę i dotrzeć do bezpośrednich odbiorców, do jakich będziemy kierować naszą ofertę. Jednak przekonamy się, że w sieci znacznie łatwiej będzie nam się rozeznać, gdzie takich ludzi będziemy mogli znaleźć, toteż promocja firmy także nie powinna być dla nas jakimś szczególnym wyzwaniem.

Kto może liczyć na dotację dla firmy

Jeśli będziemy chcieli skorzystać z dotacji, warto będzie najpierw sprawdzić, czy będzie nam ona przysługiwać, bądź też jakie powinniśmy spełnić warunki, by móc ubiegać się o taką pomoc finansową. W gruncie rzeczy każdy tak naprawdę będzie mógł liczyć na pomoc pieniężną, kto będzie chciał założyć firmę. Pytanie tylko, z jakiego źródła zechce się skorzystać, czy z urzędu pracy, czy z funduszy unijnych, czy też może po prostu dana osoba będzie chciała wziąć zwykły kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Każde z tych rozwiązań ma swoje dobre, jak i złe strony, dlatego też warto dokładnie przeanalizować je wszystkie, by ostatecznie dojść do wniosku, jaka będzie najlepsza w naszej sytuacji. Jak będziemy mogli zauważyć, instytucje finansowe starają się zachęcić młodych biznesmenów do tego, by na przykład zakładali rachunki bankowe, jakie będą już dostępne z dużym limitem debetowym. W ten sposób wystarczy minimum formalności, by otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki i po prostu zacząć się realizować w danej gałęzi gospodarki.

Koszty prowadzenia firmy

Prowadzenie firmy wiąże się z różnymi kosztami, które trzeba mieć na uwadze. Przede wszystkim są to podatki, od których nie ma wyjścia ponieważ są obowiązkowe. Aby płacić ich jak najmniej warto porównać różne rodzaje działalności i wybrać tę najbardziej odpowiednią. Bardzo dużo kosztów związanych jest też z zakupami początkowymi, kiedy firma jest zakładana. Są to zakupy towarów, narzędzi, maszyn, wyposażenia, mebli czy też urządzeń biurowych. Warto sobie wszystko wypisać na początku aby mieć kalkulację i wiedzieć ile pieniędzy będzie potrzebne. Kosztem są również zakup samochodu, opłacenie pracowników czy też inne dodatkowe wydatki. Niektóre z nich są jednorazowe a jest też wiele stałych które trzeba płacić co miesiąc. Prowadzenie firmy pod tym względem nie jest łatwe dlatego warto zatrudnić dobrych księgowych aby wychodzić z zyskiem. Kalkulację kosztów dokładnie przeprowadza się również podczas pisania biznesplanu i wtedy widać czy dany biznes faktycznie się opłaca. Na tej podstawie dopiero konstruuje się plan mający na celu zdobycie funduszy.

Szkolenia dla firm

Firmy muszą się cały czas rozwijać, ponieważ tylko wtedy mają szanse na utrzymanie dłuższy czas na rynku. Dbają o to szefowie firm którzy sami jeżdżą na szereg szkoleń a potem wysyłają na nie swoich pracowników ponieważ dzięki temu i oni mogą podnieść swoje kwalifikacje. Jest to niezwykle ważne podczas rozmów z klientami czy kontrahentami ponieważ wtedy łatwiej się porozumieć i dokonać transakcji. Obecnie na rynku biznesowym jest bardzo duża gama szkoleń dla firm powiązanych tematycznie. Najwięcej znaleźć można na tematy sprzedażowe, marketingowe, reklamowe a także dotyczące nowych inwestycji czy też finansowania własnej firmy. Wiele z nich jest bardzo kosztownych ale za tę cenę jest przekazywana ogromna wiedza. Szkolenia dla firm mogą być także przeprowadzane na terenie zakładu co jeszcze bardziej ułatwia zadanie. Dla zapracowanych pracowników odbywają się one w weekendy a bardziej zaawansowane nawet kilkanaście dni. Branże typowo handlowe jeżdżą na szkolenia nawet kilka razy w miesiącu.

KONTAKT MORZA Z PŁYNNĄ LAWĄ

Chociaż Bjórnsson wykazał z całkowitą oczy­wistością, że podczas kontaktu morza z płynną lawą powstają dodatnio naładowane chmury, wciąż musi pozostać otwarte pytanie, skąd się bierze dodatni ładunek, który notowaliśmy pod­czas gwałtownych wybuchów na Surtsey, Wprawdzie dzięki pracy Bjórnssona wydaje się wysoce prawdopodobne, że nawet tam wodą morska jest przyczyną dodatniego ładunku, lecz dopóki nie odpowie się na poprzednio wymienio­ne pytania, dopóty pozostanie zawsze dręczący element wątpliwości.Pod koniec maja 1965 r., po półtorarocznej ak­tywności, Surtsey uspokoiła się. Potężne siły we wnętrzu Ziemi, które spłodziły Surtsey, po­szukiwały innego ujścia i na początku czerwca, w odległości około jednej trzeciej mili na pół­nocny wschód od Surtsey, zaczęło kipieć morze. Znane już fontanny popiołu i chmury wzleciały w niebo i narodził się Syrtiingur.

BEZ WĄTPLIWOŚCI

Tym razem nie było wątpliwości. Ta “długa pozioma smuga chmury nosiła dodatni ładunek, który musiał powstawać w miejscu jej narodzin, gdzie morze rozpryskiwało się na płynnej lawie. Gdy chmura wznosiła się z morza, zagęszczenie ładunku dodatniego wynosiło, według później wykonanych .obliczeń, co najmniej milion ła­dunków elementarnych na każdy centymetr sześcienny.Bjórnsson jeszcze dwukrotnie odwiedził Surt­sey helikopterem, którym lądował bezpośrednio na wyspie. Mógł więc umieścić swój przyrząd do mierzenia gradientu potencjału na samym skraju świecących strumieni płynnej lawy, a także w gęstych białych chmurach, tworzą­cych się w wielkiej obfitości, gdy lawę\przydu- szały przybrzeżne fale. Wykrył to samo, co po­przednio: chmury wznoszące się z morza są sil­nie naładowane dodatnią elektrycznością. Ujem­nej elektryczności nie wykrywano nigdy.

SPŁYWAJĄCA DO MORZA LAWA

Długie, gęste pióropusze białej chmury wzniosły się w powietrze, a wiatr je unosił daleko. Przez wiele miesięcy lawa wyle­wała się i wpływała do morza .24 lipca Sveinbjórn Bjórnsson z State Elec- tricity Authority w Islandii, jeden z islandzkich uczonych, którzy uczestniczyli w naszej wypra­wie na Surtsey, popłynął dokoła Surtsey. Znaj­dował się on ną pokładzie statku Islandzkiej  Przybrzeżnej, wyposażonego w przyrzą­dy do mierzenia gradientu potencjału. Gdy zbli­żyli się do Surtsey, zobaczyli tańczące fontanny lawy, wyraźnie rysujące się na nielbie. Płynna lawa spływała wokół głównego wierzchołka wpadała do morza. Wznoszący się z wody pió­ropusz chmury  wiatr unosił nad zachodnim brzegiem wyapy daleko w morze Bjornsson skierował statek wokół wyspy wprost na ten pióropusz chmury.

OSTATECZNY DOWÓD

Ostateczny dowód na to, że woda morska wle­wająca się na gorącą lawę wytwarza ładunek, można prawdopodobnie uzyskać przez wykona­nie pomiarów gradientu potencjału w pobliżu chmur powstających wtedy, gdy płynna lawa spływa z lądu do morza. W porównaniu z ob­serwowanymi przez nas wybuchami na Surtsey, taka sytuacja jest stosunkowo nieskomplikowa­na. Nie byłoby wątpliwości, że woda morska zalewa lawę, a chmury nie zawierałyby wcale popiołu lub najwyżej nieznaczną ilość.Surtsey usłużnie przygotowała warunki do takiego doświadczenia. Czwartego kwietnia otwór prowadzący do morza w kraterze Surtsey zatkał się popiołem. Woda morska nie mogła znaleźć wejścia, ustały ogromne wybu­chy i powstało jezioro płynnej lawy.

ABSOLUTNA PEWNOŚĆ

Czy mamy absolutną pewność, że woda mor­ska upadała na lawę? Widziałem, jak wlewała się ona do krateru, ale skąd mam wiedzieć, czy nie zamieniła się w parę pod wpływem strasz­liwego gorąca? A jeśliby nawet istotnie zetknę­ła się z lawą (w co jestem skłonny wierzyć), dla­czego nie był wyniesiony w powietrze równy co do wielkości, lecz przeciwny co do znaku, ujem­ny ładunek wraz z lawą wybuchającą popiołem? Czy mógł on jakoś spłynąć do ziemi? A jak wy­gląda sprawa innych mechanizmów wytwarza­nia ładunku? Na takie pytania trzeba odpowie­dzieć, zanim będziemy mogli zadecydować, pewnie i ostatecznie, że powstawanie elektrycz­ności Surtsey było bezpośrednim wynikiem ze­tknięcia się morskiej wody z gorącą lawą.

LAWA WPŁYWA DO MORZA

Wszyscy uczestnicy wyprawy na Surtsey od­jeżdżali zadowoleni. Uczeni, którzy pracowali na pokładzie samolotu, cieszyli się, ponieważ ich instrumenty spisywały się doskonale; Vonnegut Moore, ponieważ błyskawica pojawiała się bez powstawania silnej ulewy i gradu ; Hughes, ponieważ wyprawa, którą zorganizował, udała się tak bardzo, a ja, ponieważ stwierdziliśmy, że w chmurach Surtsey znajduje się ładunek do­datni.Na podstawie niektórych doświadczeń oma­wianych , w których rozpryskiwanie się morskiej wody na gorącej lawie powodowało powstanie dodatnio nałado­wanych chmur, zapewne wyciągnęliście wnio­sek, że dodatnio naładowane chmury na Surtsey wytwarzała morska woda, wlewając się do kra­teru i upadając na płynną lawę. Cóż, chciałbym bardzo również wyciągnąć taki wniosek, ale naprawdę nie wolno mi.

CIEKAWOŚĆ ZAPISU

Byliśmy bardzo ciekawi, czego dowiemy się ostatecznie z zapisu gradientu potencjału; czy będzie on zgodny z danymi uzyskanymi przez tych, którzy przez cały tydzień latali nad Surt­sey, oraz przez Bernarda Vonneguta przed ty­godniem. Mieliśmy jednak czekać jeszcze ponad miesiąc, zanim okazało się, że wszystkie pomiary wskazywały na jeden możliwy wniosek: chmury wznoszące się z krateru Surtsey były silnie na­ładowane dodatnią elektrycznością. Wypływem tego ładunku z krateru okazał się dodatni prąd o  natężeniu ok. 0,03 ampera. Chociaż jest to zaledwie ok. 3% prądu powstającego podczas jednej burzy, wystarczy, by wytworzyć owe wszystkie efekty elektryczne, które obserwo­waliśmy.